THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Môn Kỹ thuật lập trình của lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin sẽ nghỉ học một buổi tối thứ Ba, ngày 25/9/2018.

Lý do: giảng viên có công tác đột xuất.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp trong buổi học tiếp theo.