Chuẩn đầu ra ngành Cơ sở toán cho tin học

Chuẩn đầu ra ngành Cơ sở toán cho tin học áp dụng từ năm 2013 Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Cơ sở toán cho tin học từ năm 2018