Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Vật lý vô tuyến và điện tử

Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Vật lý vô tuyến và điện tử từ năm 2018