Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật địa chất

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật địa chất áp dụng từ năm 2013 Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật địa chất áp dụng từ năm 2017