Chuẩn đầu ra ngành Địa chất học

Chuẩn đầu ra ngành Địa chất học áp dụng từ năm 2013 Chuẩn đầu ra ngành Địa chất học áp dụng từ năm 2017 Quyết định 892b/QĐ-KHTN ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc […]