Chuẩn đầu ra ngành Trí tuệ nhân tạo

Quyết định 2014/QĐ-KHTN ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo Quyết định 2016/QĐ-KHTN ngày 31 tháng […]