ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7  năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc học viên cao học khoá năm 2022 chưa đóng học phí theo qui định

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

 

Tính đến ngày 10/7/2024, một số học viên cao học chưa đóng học phí theo qui định về việc đóng học phí của cao học khóa năm 2022.

Do đó, Nhà trường đề nghị học viên nộp học phí các đợt còn thiếu trước ngày 24/7/2024.

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, Nhà trường sẽ không giải quyết giao đề tài cũng như các chế độ học vụ liên quan cho những học viên không đóng học phí.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Nguyễn Tuyết Phương