ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 80/SĐH
TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc kết quả xét chuyển sang học tiếp giai đoạn 2 trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng- Khóa năm 2023

Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo danh sách học viên khóa năm 2023 đã hoàn tất giai đoạn 1 và kết quả xét chuyển sang học tiếp giai đoạn 2 trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và 4 Cơ sở đào tạo đại học của Cộng hòa Pháp như sau:

1./ Danh sách 14 học viên đạt yêu cầu chuyển sang giai đoạn 2: (danh sách đính kèm)

2./ Danh sách 01 học viên không đạt yêu cầu chuyển sang giai đoạn 2: (danh sách đính kèm)

Thông tin liên hệ:

Nhà trường thông báo đến Khoa Toán – Tin, Ban Triển khai Đề án, học viên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
–  https://sdh.hcmus.edu.vn/
–  Ban Đề án
– BGH (để báo cáo)
– Lưu SĐH
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
 (đã ký)

 

Nguyễn Tuyết Phương