Thông báo lịch học Học phần tiến sĩ của NCS ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân khóa tuyển năm 2023