ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      TPHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc nộp báo cáo tốt nghiệp và bản sao văn bằng thạc sĩ ngành Toán Ứng dụng
Chương trình LKĐT giữa trường ĐH KH Tự nhiên và 04 CSĐT của CH Pháp

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Căn cứ theo mục 4 trong văn bản cam kết của học viên khi tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ Toán Ứng dụng liên kết giữa trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 04 CSĐT của Công hòa Pháp, học viên có trách nhiệm nộp báo cáo tốt nghiệp ngay sau khi kết thúc khóa học chậm nhất là 30 ngày và bản sao bằng tốt nghiệp do các Trường Đại học Pháp cấp ngay sau khi nhận được văn bằng.

Theo kế hoạch học tập của khóa năm 2022, học viên sẽ kết thúc khóa học trước ngày 30/8/2023. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đề nghị học viên nộp báo cáo tốt nghiệp (mẫu đính kèm) và bản sao bảng điểm thạc sĩ do các Trường Đại học của Pháp cấp cho phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 30/9/2023 để Nhà trường tổng hợp báo cáo ĐHQG-HCM và Bộ GD&ĐT.

Văn bằng thạc sĩ do các Trường Đại học Pháp cấp, học viên nộp bản sao cho Phòng Đào tạo Sau đại học ngay khi nhận được văn bằng chính thức từ các Trường Đại học của Pháp.

Các trường hợp không nộp báo cáo, bảng điểm các môn học và bản sao văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ do cơ sở đào tạo của Pháp cấp xem như chưa hoàn thành chương trình đào tạo theo qui định của Đề án và Nhà trường sẽ không hỗ trợ việc xác minh văn bằng nếu Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT yêu cầu.

 

Nơi nhận

– HVCH khóa 2022

– Ban Đề án

– website: sdh.hcmus.edu.vn

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh