Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Thạch.doc