Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Mai Ngọc Xuân Đạt