ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  606 /TB-KHTN TPHCM, ngày 23 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 – đợt 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 • Căn cứ kết quả phỏng vấn, trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh
 • Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 – đợt 1 như sau:

1. Tiêu chí xét tuyển:

  • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)
  • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh.

2. Kết quả điểm xét tuyển (tra cứu tại đây)

Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm ngày 05/7/2022. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.

3. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 05/7/2022. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua bưu điện.

4. Đăng ký nhập học:

Nghiên cứu sinh trúng tuyển đăng ký nhập học theo 2 hình thức:

a. Trực tuyến: Nghiên cứu sinh đăng ký nhập học trực tuyến tại link: https://forms.gle/6fm16nRZ637EKv2D9, từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/06/2022.

b. Trực tiếp: sau khi đăng ký trực tuyến, nghiên cứu sinh nộp đơn đăng ký nhập học bản in (Mẫu đơn nhập học NCS) trực tiếp tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 14/07/2022 – 15/07/2022 (trong giờ hành chính).

5. Học phí năm thứ 1:

5.1 Mức thu học phí:

Stt Khối ngành Các ngành đào tạo

Mức thu (đ/năm)

1 IV – Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; Vật lý chất rắn; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu
– Vật lý vô tuyến và điện tử.
– Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý thuyết và hóa lý.
– Sinh lý thực vật; Sinh lý học người và động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.
– Địa chất học
– Môi trường đất và nước.
– Khoa học vật liệu.
43.875.000
2 V – Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Toán ứng dụng; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Cơ sở toán cho tin học.
– Vật lý kỹ thuật.
47.125.000
3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường. 39.000.000

 

5.2 Thời gian đóng học phí: Nghiên cứu sinh đóng học phí năm thứ 1 trong 2 đợt

 • Đợt 1: ngày 04/08/2022 và 05/8/2022, mức đóng: 50% học phí năm thứ 1
 • Đợt 2: tháng 6/2023, mức đóng: 50% học phí năm thứ 1

5.3 Hình thức đóng học phí: Nghiên cứu sinh đóng học phí theo 1 trong các hình thức sau:

a. Trực tiếp:

 • Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính (B01), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
 • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank, khi đóng học phí, Nghiên cứu sinh cung cấp “mã số NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. (mã số NCS được cấp sau khi NCS đăng ký nhập học)

b. Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking

 • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn).
 • Viettel Money

Lưu ý: Sau khi đóng tiền, NCS phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hóa đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

6. Quyết định công nhận NCS

Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh nhận quyết định vào ngày 11/08/2022 tại phòng ĐT Sau đại học (NCS nhận trực tiếp, không nhận thay và Nhà trường không gửi bưu điện)

Nơi nhận:
– Website: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu hồ sơ TS SĐH
– Lưu VT; SĐH

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Lê Quan