TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2022

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      121/TB-HĐTS TPHCM, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

 THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

1. Kết quả thi tuyển:

1.1 Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm thi môn Cơ bản, môn Cơ sở phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Điểm thi môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc đã được xét miễn ngoại ngữ theo quy định.

1.2 Kết quả thi tuyển sinh cao học: tra cứu tại đây

Lưu ý: kết quả thi tuyển đã cộng điểm ưu tiên đối với các đối tượng được xét ưu tiên theo quy định

1.3 Phiếu báo điểm thi cao học: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau đại học vào các ngày 7, 8, 9/7/2022 (giờ hành chánh).

2. Kết quả Tuyển thẳng cao học: File đính kèm

3. Kết quả Xét tuyển cao học: File đính kèm

4. Giấy báo nhập học:

Thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo bậc thạc sĩ đến Phòng Đào tạo Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong các ngày 7, 8, 9/7/2022 (giờ hành chánh).

5. Thời hạn đăng ký chấm phúc khảo:

  • Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (Mẫu đính kèm) trong giờ hành chánh ngày 23, 24, 27, 28/6/2022. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.
  • Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.
  • Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 08/7/2022

(thí sinh xem tại trang web  https://sdh.hcmus.edu.vn/).

 

Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban ĐT – ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan