TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: ĐÀO PHÚ QUỐC

Tên đề tài: Đặc điểm sinh lý, sinh thái của loài Eleocharis ducis (Burm.f) Hensdh (Năng ống) và Eleocharis dulcis var. turberosa (Năng củ)

Ngành: Sinh thái học                       ; Mã số ngành:  62420120

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 22/12/2021

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM