ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi hình thức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Do tình huống bất khả kháng xảy ra liên quan dịch bệnh COVID-19, nên Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn của NCS: NGUYỄN TRƯƠNG CÔNG MINH chuyển sang hình thức bảo vệ trực tuyến (online), thông tin lịch bảo vệ như sau:

  • Ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý ;
  • Mã số ngành: 62440119
  • Tên đề tài: “Nghiên cứu cơ chế ức chế enzyme Acetyl-Coa Carboxylase trong điều trị hội chứng chuyển hóa acid béo bằng các phương pháp hóa tin”
  • Thời gian bảo vệ: 13g30, ngày 24/11/2021

Sử dụng phần mềm zoom, Room ID: 442 658 494, Passcode: 582314
Hoặc đăng nhập trực tiếp vào link:
https://us02web.zoom.us/j/442658494?pwd=ZzlJaHE5b2hDTWwxaC9rVXN0QmdlZz09

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh