ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 687 /KHTN-SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng, năm 2021
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2021 như sau:

1. Danh sách ứng viên dự tuyển (Xem file đính kèm)

2. Kết quả xét tuyển (Xem file đính kèm)

   2.1. Tiêu chí xét tuyển: Ngoài các tiêu chí xét tuyển như qui định tại mục 4.3 của thông báo tuyển sinh số 354/KHTN-SĐH, ngày 15/04/2021, Ứng viên phải đạt trình độ ngoại ngữ và điểm phỏng vấn như sau:

     – Môn ngoại ngữ: có văn bằng, chứng chỉ Anh văn trình độ tối thiểu tương đương B2.

     – Điểm phỏng vấn: 7 trở lên.

   2.2. Danh sách ứng viên trúng tuyển (Xem file đính kèm)

   2.3. Danh sách ứng viên đạt yêu cầu phỏng vấn nhưng chưa đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh (Xem file đính kèm)

Các ứng viên có tên trong danh sách ở bảng 4, theo thông báo tuyển sinh và cam kết khi nộp hồ sơ dự tuyển, Ứng viên sẽ nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh trước ngày 01/07/2021. Tuy nhiên đến nay 03 ứng viên vẫn chưa nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định, do đó các ứng viên này không đạt yêu cầu trúng tuyển chương trình thạc sĩ.

3. Hủy khóa tuyển sinh năm 2021:

– Với kết quả xét tuyển năm 2021 có 03 (ba) ứng viên trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo gữa trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 04 Cơ sở đào tạo của Cộng Hòa Pháp thì không đủ chỉ tiêu số lượng người học để các Cơ sở đào tạo của Cộng hòa Pháp mở lớp học và xét cấp học bổng chương trình cho khóa tuyển năm 2021. Vì vậy Nhà trường thông báo hủy khóa tuyển năm 2021.

– Nhà trường sẽ hoàn lại lệ phí xét tuyển và hồ sơ Ứng viên ngay sau khi hết giãn cách xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký) 

Trần Lê Quan