ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82/SĐH

TPHCM, ngày 12 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của UBND TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo triển khai việc bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến, áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh covid-19 như sau:

1. Quy trình đăng ký và bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến.(Xem file đính kèm)

2. Mẫu hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến. (Mẫu đính kèm)

3. Danh sách Giảng viên phụ trách đào tạo bậc thạc sĩ. (Xem file đính kèm)

Nhà Trường thông báo đến các học viên cao học có nguyện vọng đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến biết và thực hiện.

Nơi nhận:

–  Website: sdh.hcmus.edu.vn

–  Lưu  SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

 Đặng Thị Phương Thảo