ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  69 /SĐH

TPHCM, ngày  02  tháng 6 năm 2021

  

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Phòng Đào tạo Sau đại học để phòng chống dịch bệnh COVID-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

      Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19;

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo:

1. Tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ tại phòng Đào tạo SĐH từ ngày 03/06/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Đối với Khoá 26 (4.5 năm) và Khoá 28 (2.5 năm), để không làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ luận văn đúng hạn của học viên, các học viên cao học đã hoàn thành luận văn sẽ nộp bản mềm trước ngày 30/06/2021 cho Giảng viên phụ trách đào tạo thạc sĩ của ngành (Đính kèm danh sách giảng viên phụ trách ngành).

Hồ sơ gồm có:

* File quyển luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh (Định dạng .pdf)

* File bản nhận xét của GVHD (có chữ ký của GVHD)

Trong trường hợp học viên không thể gặp trực tiếp GVHD để trình ký, GVHD có thể gửi email bản nhận xét luận văn thạc sĩ trực tiếp cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo thạc sĩ  hoặc GVHD gửi email bản nhận xét cho học viên, sau đó học viên chuyển tiếp (forward) email của GVHD cho cho Giảng viên phụ trách ngành.

3. Đối với khóa 27 đã chuyển sang hệ tự túc, các học viên đã hoàn thành luận văn nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ sau khi thành phố Hồ Chí Minh kết thúc đợt giãn cách xã hội.

4. Lưu ý:các hồ sơ trên chỉ nhằm chứng minh học viên đã hoàn thành luận văn đúng hạn, không phải là hồ sơ để bảo vệ luận văn. Việc nộp đầy đủ hồ sơ bảo vệ luận văn và thành lập hội đồng sẽ được tiến hành sau khi Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc đợt giãn cách xã hội.

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện);

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Lưu: SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký)

 Đặng Thị Phương Thảo