ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 355 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021 – ĐỢT 1

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

         

Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH KH Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn; www.hcmlnt.edu.vn)

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau:

1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau:

a) Người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành Khoa học vật liệu.

b) Người tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần với ngành khoa học vật liệu và phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người dự tuyển được xét môn học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

c) Tốt nghiệp chương trình đào tạo “Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV)” được các trường Đại học Pháp xem tương đương trình độ thạc sĩ.

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần (phụ lục 1)

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục- Bộ GDĐT.

1.2 Bài báo khoa học

Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trong các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện hoặc có chỉ số ISSN/ISBN trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển (theo danh mục tạp chí của Hội đồng chức danh Nhà nước qui định)

1.3 Cán bộ hướng dẫn (CBHD):

  • Mỗi NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM hoặc Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM.
  • Người hướng dẫn phải có tên trong danh sách tại phụ lục 3. Người dự tuyển nếu mời CBHD ngoài danh sách tại phụ lục 2 thì đăng ký bổ sung với Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM qua email: ddctin@vnuhcm.edu.vn để cập nhật danh sách người hướng dẫn.

1.4 Về trình độ ngoại ngữ: Có 1 trong các văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ như quy định tại phụ lục 3 thông báo này

1.5 Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

– Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại phụ lục 4a; 4b

– Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm thủ tục đăng ký với CSĐT chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

1.6 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (chỉ được tối đa 1 thư từ CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển.

1.7 Thâm niên công tác: không bắt buộc.

1.8 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ dự tuyển)

 • 1.9 Nộp hồ sơ đầy đủ và dung thời hạn qui định

2. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

2.1 Môn Ngoại ngữ: Người dự tuyển đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 3 thông báo này

2.2 Phỏng vấn xét tuyển:

   • Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.
   • Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Tiểu ban chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên

2.3 Bài báo khoa học: như qui định tại mục 1.2 thông báo này

2.4 Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên đề nghị của tiểu ban chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, bài báo khoa học và chỉ tiêu năm 2021- đợt 1

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

3.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 20/4/2021 đến 16g ngày 04/5/2021 (giờ hành chính).

Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 20/4/2021 đến 16g ngày 04/5/2021 (giờ hành chính). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

  • Đối với người dự tuyển nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ sau ngày 28/5/2021, thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ thay cho bản sao văn bằng thạc sĩ khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bản sao hợp lệ văn bằng thạc sĩ trước ngày 15/6/2021. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.
  • Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2021, thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học thay cho bản sao văn bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng TNĐH trước ngày 28/5/2021. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao văn bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

3.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

– Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

3.3. Lịch xét tuyển                            

Ngày phỏng vấn xét tuyển: 1 buổi trong thời gian từ ngày 22/5/2021 – 29/5/2021 (lịch cụ thể sẽ thông báo vào giữa tháng 5/2021 tại website:  https://sdh.hcmus.edu.vn/)

3.4. Kết quả xét tuyển: dự kiến công bố sau ngày 28/6/2021 tại website:  https://sdh.hcmus.edu.vn/

4. CHỈ TIÊU: 03 chỉ tiêu

5. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Phụ lục 5)

Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 vui lòng xem trên trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn; www.hcmlnt.edu.vn

6. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ:

Người dự tuyển chưa đáp ứng được các qui định về điều kiện dự tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký học dự bị tiến sĩ. Các môn học trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được bảo lưu tối đa 24 tháng.

Chương trình học dự bị tiến sĩ vui lòng xem chi tiết tại trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn/

Nơi nhận:
– Các cơ quan, Trường, Viện, ..
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Ban Giám hiệu (để báo cáo)
– Viện CN Nano, ĐHQG-HCM
– Lưu: VT; hồ sơ TS SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Lê Quan

 

Thông báo đính kèm: Thông báo xét tuyển NCS ngành Khoa học Vật liệu (Liên kết Viện Nano)- 2021


Phụ lục 1
 
DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP VÀ NGÀNH GẦN

Ngành đúng, ngành phù hợp Ngành gần
– Khoa học vật liệu
– Công nghệ vật liệu
– Khoa học và công nghệ vật liệu
– Vật liệu tiên tiến
– Vật liệu và linh kiện nano
– Khoa học và công nghệ nano
– Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử
– Khoa học và kỹ thuật vật liệu kim lọai
– Khoa học và kỹ thuật vật liệu phi kim
– Vật lý chất rắn
– Vật lý kỹ thuật
– Vật lý ứng dụng
– Vật lý điện tử
– Cơ điện tử
– Hóa vật liệu
– Vật liệu xây dựng
– Vật liệu y sinh
– Y học
– Hóa học
– Công nghệ hóa học
– Công nghệ sinh học
– Công nghệ dược
– Công nghệ môi trường
– Vật lý
– Kỹ thuật điện tử – viễn thông
– Kỹ thuật điện
– Kỹ thuật cơ khí
– Kỹ thuật xây dựng
– Kỹ thuật giao thông
– Công nghệ thông tin
– Thủy sản

 


Phụ lục 2

DANH SÁCH CÁN BỘ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

 

Stt Họ và tên CBHD Hướng đề tài nghiên cứu Số NCS Email CBHD
1 TS. Đoàn Đức Chánh Tín – Nghiên cứu chế tạo và đánh giá cảm biến nano đo nồng độ ion ammoni trong nước
– Nghiên cứu vật liệu xúc tác nano trong pin nhiên liệu
1 ddctin@vnuhcm.edu.vn
2 GS.TS. Đặng Mậu Chiến Vật liệu nano và ứng dụng trong môi trường và y sinh 1 dmchien@vnuhcm.edu.vn
3 TS. Lê Thị Mai Hoa – Vật liệu nano: nghiên cứu chế tạo, các tính chất của vật liệu nano và ứng dụng trong xử lý môi trường nước
– Màng lọc nano: nghiên cứu chế tạo, các tính chất và ứng dụng trong xử lý môi trường nước
1 ltmhoa@vnuhcm.edu.vn
4 TS. Đặng Thị Mỹ Dung Vật liệu nano ứng dụng trong thủy sản
Ứng dụng công nghệ in phun chế tạo cảm biến sinh học
1 dtmdung@vnuhcm.edu.vn

 


Phụ lục 3

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 1. Chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào trình độ tiến sĩ:

Chứng chỉ có thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, đạt tối thiểu trình độ B2 theo CEFR. Cụ thể gồm các chứng chỉ:

Stt Ngôn ngữ Chứng chỉ Điểm tối thiểu (B2)
1 Tiếng Anh TOEFL iBT 46
2 IELTS (Academic Test) 5.5
3 TOEIC (L-R) và TOEIC (S-W) 550 và 220
4 Cambridge Assessment English B2 First

B2 Business Vantage

Linguaskill.

Thang điểm : 160

5 Tiếng Pháp CIEP/Alliance française diplomas TCF 400

Văn bằng DELF B2

Diplôme de Langue

6 Tiếng Đức Goethe -Institut

TestDaF

Goethe- Zertifikat B2

TDN3- TDN4

7 Tiếng Trung Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK Level 4
8 Tiếng Nhật Japanese Language Proficiency Test (JLPT) JLPT N3
9 Tiếng Nga Тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ) ТРКИ-2
10 Tiếng Hàn TOPIK TOPIK Level 4
 1. Văn bằng ngoại ngữ xét đầu vào trình độ tiến sĩ
 2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam có một trong những minh chứng sau:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; Có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài thuộc 1 trong 7 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn.
 1. Người dự tuyển là công dân nước ngoài, lưu học sinh Hiệp định (là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định ngoại ngữ của cơ sở đào tạo.

 

Phụ lục 4a: Mẫu trang bìa báo cáo, phụ lục 4b: Hướng dẫn viết nội dung bài luận báo cáo.

File đính kèm: phu luc 4a – 4b


Phụ lục 5

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

 

 1. Phân loại đối tượng nghiên cứu sinh (NCS):
 • Đối tượng A 1: NCS có bằng thạc sĩ khoa học (định hướng nghiên cứu) thuộc ngành phù hợp và thời gian tốt nghiệp chưa quá 6 năm (tính đến ngày có QĐ công nhận NCS).
 • Đối tượng A 2: NCS có bằng thạc sĩ khoa học (định hướng nghiên cứu) thuộc ngành phù hợp và thời gian tốt nghiệp quá 6 năm (tính đến ngày có QĐ công nhận NCS).
 • Đối tượng A 3: NCS có bằng thạc sĩ kỹ thuật (định hướng ứng dụng) thuộc ngành phù hợp.
 • Đối tượng B 1: NCS có bằng thạc sĩ khoa học (định hướng nghiên cứu) thuộc ngành gần phù hợp và thời gian tốt nghiệp chưa quá 6 năm (tính đến ngày có QĐ công nhận NCS).
 • Đối tượng B 2: NCS có bằng thạc sĩ khoa học (định hướng nghiên cứu) thuộc ngành gần phù hợp và thời gian tốt nghiệp quá 6 năm (tính đến ngày có QĐ công nhận NCS).
 • Đối tượng B 3: NCS có bằng thạc sĩ kỹ thuật (định hướng ứng dụng) thuộc ngành gần phù hợp.
 1. Thời gian đào tạo:
 • Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 04 năm.
 • Khóa tuyển năm 2021 sẽ bắt đầu nhập học từ tháng 12/2021
 1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ:

3.1. Cấu trúc chương trình đào tạo:

Đối tượng NCS Tổng số tín chỉ Trong đó gồm
Học phần bổ sung Học phần chuyển đổi Học phần trình độ tiến sĩ Luận án tiến sĩ
Bắt buộc

(1 môn học – 3 TC; TLTQ – 3TC;

3 chuyên đề  – 9TC)

Tự chọn

(2 môn học – 6 TC)

A1 101 0 0 15 6 80
A2 107 6 0 15 6 80
A3 107 6 0 15 6 80
B1 104 0 3 15 6 80
B2 110 6 3 15 6 80
B3 113 6 6 15 6 80

 


3.2. Nội dung chương trình

 1. Phần 1: Các học phần bổ sung và chuyển đổi: là học phần dành cho các nghiên cứu sinh thuộc đối tượng A2; A3; B1; B2; B3.
 2. Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:

Học phần này chủ yếu nghiên cứu sinh sẽ tự học và tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn.

+ Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

+ Học phần ở trình độ tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sĩ với tổng khối lượng là 9 tín chỉ (1 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn). Là học phần căn bản liên quan đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành.

+ Các chuyên đề tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 03 chuyên đề tiến sĩ với tổng khối lượng 9 tín chỉ. Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án.

 1. Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ

– Luận án tiến sĩ: là kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết vấn đề đặt ra của đề tài luận án

– Nghiên cứu khoa học là bắt buộc trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ. Kết quả nghiên cứu của luận án phải được công bố ít nhất trong 02 bài báo có phản biện khoa học độc lập trên các tạp chí uy tín (tạp chí ISI) và hội nghị khoa học có uy tín. Các tạp chí khoa học công nghệ này phải thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm.

Lưu ý: Nghiên cứu sinh là tác giả chính: tác giả đứng tên đầu, tác giả liên lạc (corresponding author); có ghi tên cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM mà nghiên cứu sinh đang theo học.

 1. Quyền lợi người học

Nghiên cứu sinh làm luận án tại INT và tham gia các đề tài NCKH từ cấp trọng điểm ĐHQG trở lên (do INT chủ trì) sẽ được INT hỗ trợ tất cả chi phí đào tạo. Cụ thể, các nghiên cứu sinh tại INT sẽ không phải trả bất cứ chi phí nào vì INT sẽ cấp học bổng cho NCS để trả học phí và tài trợ cho các chi phí thí nghiệm nghiên cứu trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ.

“Nghiên cứu sinh được khuyến khích thực hiện các công bố khoa học về kết quả nghiên cứu và được tài trợ kinh phí để tham gia các Hội nghị Quốc tế”

Mọi thông tin chi tiết về chương trình học vui lòng liên hệ TS. Đoàn Đức Chánh Tín qua email: ddctin@vnuhcm.edu.vn (ĐT: 84-28-37246823-113; Mobile: 0909547912)