Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Ngọc Chí, ngành Hóa hữu cơ, khóa năm 2014