Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ cho NCS. Cao Văn Chung, ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân, khóa năm 2014