TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1378/TB-HĐTS
TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 THÔNG BÁO
Về việc kết quả chấm phúc khảo
kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2020 – đợt 2

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm các môn thi tuyển (Cơ bản, Cơ sở) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Điểm môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

2. Kết quả chấm phúc khảo (Đính kèm)

3. Giấy báo nhập học:

  • Thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo bậc thạc sĩ đến Phòng Đào tạo Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển, đăng ký nhập học và nộp học phí đợt 1 năm 1 trong các ngày 30,31/12/2020 (giờ hành chánh).
  • Học phí đợt 1 năm 1: 10.530.000 đồng.
  • Lịch học khóa 30/2020 sẽ được thông báo trong giấy báo nhập học.
Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Linh Thước