ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Toán ứng dụng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Toán ứng dụng

  1. Tên môn học: Thuật toán tối ưu và ứng dụng (3TC)
  2. Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Vân
  3. Thời gian học: 8g30 chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 03/01/2021
  4. Phòng học: F.013, Bộ môn Tối ưu và hệ thống.
  5. Đối tượng học: Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2018; 2019; 2020

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh