Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lệ Thuỷ