ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. VÕ THỊ TUYẾT MAI, chuyên ngành Toán giải tích – 62460102, với đề tài “Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình sóng Kirchhoff-Carier-Love phi tuyến buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 15g15 ngày 28/08/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM