ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  704/KHTN-SĐH

TPHCM, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020- đợt 1

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 • Căn cứ kết quả phỏng vấn, trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh
 • Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020- đợt 1 như sau:

 1. Tiêu chí xét tuyển:
  • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)
  • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh.
 2. Kết quả điểm xét tuyển (tra cứu theo link đính kèm)
 • Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm trong ngày 30, 31/7/2020. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.
 • Nếu có sự thất lạc do quá trình chuyển thư của bưu điện, ứng viên có nhu cầu cấp lại phiếu báo điểm thì đến phòng ĐT Sau đại học để đăng ký cấp lại lần 2 trước ngày 28/8/2020
 1. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 30, 31/7/2020. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua bưu điện.
 2. Đăng ký nhập học và nhận quyết định công nhận NCS:
 • Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại phòng ĐT Sau đại học vào ngày 20 và 21/8/2020 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả trúng tuyển.
 • Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh và tập thể CBHD. Nghiên cứu sinh sẽ nhận quyết định công nhận vào ngày 27/8/2020 tại phòng ĐT Sau đại học (nhận trực tiếp không gửi bưu điện)
 1. Học phí dự kiến năm thứ 1: 29.250.000đ, NCS đóng trong 2 đợt:
  • Đợt 1: đóng vào ngày nộp đơn nhập học: 14.625.000đ (ngày 20 và 21/8/2020)
  • Đợt 2: đóng vào đầu tháng 12/2020, số tiền: 14.625.000đ

 

Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Ban SĐH – ĐHQG-HCM

– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH

– Lưu VT; SĐH

 

CHỦ TỊCH

(đã ký) 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Linh Thước