TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số  703/TB-HĐTS TPHCM, ngày  27  tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kết quả tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 – đợt 1

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

 • Căn cứ kết quả thi tuyển, xét tuyển, trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2020 – đợt 1
 • Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả tuyển sinh bậc Thạc sĩ năm 2020 – đợt 1 như sau:

 1. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:
 • Điểm các môn thi tuyển (CB, CS) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
 • Điểm môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).
 1. Kết quả thi và Phiếu báo điểm thi:
 1. Giấy báo trúng tuyển:

Thí sinh trúng tuyển chương trình thạc sĩ đến Phòng Đào tạo sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong các ngày 5,6,7/8/2020 (giờ hành chánh).

 1. Thời hạn chấm phúc khảo:
 • Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (theo mẫu) trong giờ hành chánh từ ngày 28/7/2020 đến 31/7/2020. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.
 • Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.
 • Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 7/8/2020 (thí sinh xem trên trang Web của trường).

 

Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Ban SĐH – ĐHQG-HCM

– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH

– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

(đã ký) 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Linh Thước