Kết quả thi cuối khóa môn Triết học, khóa tháng 8/2019 – thi lần 2 (phúc khảo)