THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thời hạn nộp hồ sơ chuyển tự túc của khoá 2017 như sau: học viên cao học khoá năm 2017 được gia hạn thời gian nộp hồ sơ chuyển tự túc đến ngày 22/5/2020.

Xem link đính kèm thông báo chuyển tự túc:

https://sdh.hcmus.edu.vn/thong-bao-dang-ky-chuyen-sang-he-tu-tuc-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-khoa-nam-2017/