ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  231 /KHTN-SĐH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020- ĐỢT 1

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU        

Chương trình liên phối hợp đào tạo giữa trường ĐH KH Tự nhiên, ĐHQG-HCM

và Viện Công nghệ Nano- ĐHQG.HCM

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn ; www.hcmlnt.edu.vn)

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau:

a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành Khoa học vật liệu.

b. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) thuộc ngành gần với ngành Khoa học vật liệu.

c. Tốt nghiệp chương trình đào tạo “Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV)” được các trường Đại học Pháp xem tương đương trình độ thạc sĩ.

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần (Xem file đính kèm phụ lục 1)

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục- Bộ GDĐT.

1.2 Bài báo khoa học

a. Người dự tuyển thuộc đối tượng 1.a và 1.b nêu trên phải có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (Xem danh mục tạp chí đính kèm)

b. Người dự tuyển thuộc đối tượng 1.c nêu trên phải có ít nhất 01 công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước qui định có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (Xem danh mục tạp chí đính kèm).

1.3 Cán bộ hướng dẫn (CBHD):

– Mỗi NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM hoặc Viện Công nghệ Nano- ĐHQG-HCM.

– Người hướng dẫn phải có tên trong danh sách tại Xem danh sách CBHD đính kèm. Người dự tuyển nếu mời CBHD ngoài danh sách tại phụ lục 2 thì đăng ký bổ sung với Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM qua email: ddctin@vnuhcm.edu.vn để cập nhật danh sách người hướng dẫn

1.4 Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn):

– Bài luận được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại Xem phu luc 4a; 4b

– Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm thủ tục đăng ký với CSĐT chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

1.5 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (chỉ được tối đa 1 thư từ CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển.

1.6 Thâm niên công tác: không bắt buộc.

  • 1.7 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
  • 1.8 Phải đạt đủ trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 thông báo này.
  • 1.9 Nộp hồ sơ đầy đủ và dung thời hạn qui định

2. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

2.1 Môn Ngoại ngữ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ như sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật ) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ còn trong thời hạn 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, gồm các chứng chỉ sau:

c.1. Tiếng Anh (Các điểm số nêu dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)

Loại c/c IELTS TOEFL iBT
Điểm 5.0 45

c.2. Một số tiếng khác:

tiếng Nga tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung tiếng  Nhật
TRKI 2 TCF B2

DELF B2

B2 ZD HSK level 4 JLPT- N2

d. Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không phải tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (do tiểu ban phỏng vấn chuyên môn đánh giá)

2.2 Phỏng vấn xét tuyển:

– Tiểu ban chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.

– Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên

2.3 Bài báo khoa học: như qui định tại mục 1.2 thông báo này

2.4 Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên đề nghị của tiểu ban chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, bài báo khoa học và chỉ tiêu năm 2019- đợt 2.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

3.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 16/03/2020 đến 16g ngày 29/05/2020 (giờ hành chính).

Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 16/03/2020 đến 16g ngày 29/5/2020 (giờ hành chính). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

* Đối với người dự tuyển sẽ nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 5, 6/2020, sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ thay cho bản sao văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bản sao hợp lệ văn bằng thạc sĩ cho phòng ĐT Sau đại học trước ngày 15/7/2020. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

* Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4,5,6/2020, sẽ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học thay cho bản sao văn bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bản sao hợp lệ văn bằng TNĐH trước ngày 15/7/2020. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả xét tuyển

3.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

– Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

3.3. Lịch xét tuyển                             

Ngày phỏng vấn xét tuyển: 1 buổi trong thời gian từ ngày 27/06/2020 – 04/07/2020 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau ngày 16/6/2020 trong giấy báo dự thi hoặc trên trang trang website:  https://sdh.hcmus.edu.vn/)

4. CHỈ TIÊU: 03 chỉ tiêu

5. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Xem đính kèm phụ lục 5)

Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 vui lòng xem trên trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn ;  www.hcmlnt.edu.vn

Nơi nhận:

– ĐHQG-HCM (để báo cáo)

– Ban Giám hiệu (để báo cáo)

– Viện CN Nano-ĐHQG-HCM

– Các cơ quan, Trường, Viện, .

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đãký)

Trần Lê Quan