Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Bạch Phượng