ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. LÊ TẤN PHÚC, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Ảnh hưởng của hiệu ứng kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 15/02/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM