Thông báo của Trung tâm INOMAR về chương trình học bổng chương trình tiến sĩ lĩnh vực vật liệu cấu trúc nano và phân tử – đợt 2 năm 2019 (file đính kèm)