ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

1/ NCS. DƯƠNG QUỐC CHÁNH TÍN, chuyên ngành Vật lý địa cầu – 62440111, với đề tài “Sử dụng phép biến đổi Wavelet đa phân giải để xử lý dữ liệu từ, trọng lực và ra đa xuyên đất” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 10/08/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2/ NCS. BÙI TRUNG THÀNH, chuyên ngành Vật lý chất rắn – 62 44 07 01, với đề tài “Nghiên cứu tổng hợp các hạt nanô từ tính magnetite – ứng dụng trong lĩnh vực y sinh.” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 20/08/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM