Kết quả thi cuối khóa môn Triết khóa tháng 8/2018 – thi lần 2