ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. NGUYỄN THANH BÌNH, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành MANAR – 62440119, với đề tài “Tổng hợp và khảo sát khả năng tạo vật liệu khung cơ kim của một số dẫn xuất imide của benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic anhydride buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 18/01/2019, tại phòng I12, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM