ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

NCS. LƯU ANH TUYÊN, chuyên ngành Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Kết hợp một số phương pháp hạt nhân, nguyên tử nghiên cứu cấu trúc của một số loại ze-ô-lit (zeolite) buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn- lần 2 vào lúc 8g30 ngày 03/11/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM