ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  122 /SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng
Chương trình LKĐT giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT ĐH của CH Pháp

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo bổ sung kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ Toán ứng dụng, chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và 4 CSĐT đại học của Cộng hòa Pháp, năm 2018, như sau:

1. Kết quả xét tuyển

1.1 Danh sách ứng viên trúng tuyển bổ sung (danh sách đính kèm): Ứng viên đã nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu và đúng thời hạn qui định của thông báo ban hành ngày 09/7/2018.

1.2 Danh sách ứng viên không đạt (danh sách đính kèm): Ứng viên không nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ đúng thời hạn qui định của thông báo ban hành ngày 09/7/2018.

2. Đăng ký nhập học và sinh hoạt đầu khóa:

Ứng viên đã trúng tuyển (danh sách đính kèm) đăng ký nhập học (mẫu đính kèm) và đóng phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp tại phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 07/8/2018 đến ngày 8/8/2018 (trong giờ hành chánh)

3. Phí ghi danh vào các cơ sở đào tạo phía pháp

Tổng số tiền:  7.224.000đ (tương đương 275 Euro/hv, tỉ giá có thể thay đổi tại thời điểm đóng phí), trong đó gồm:

– 260 Euro phí ghi danh vào các Đại học Pháp

– 15 Euro phí chuyển tiền sang Pháp

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

 Đặng Thị Phương Thảo

Danh sách trúng tuyển bổ sung và danh sách không đạt

Mẫu phiếu đăng ký nhập học