THÔNG BÁO

Về việc kết quả tuyển sinh Sau đại học năm 2018 – đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1. Chương trình thạc sĩ:

1.1. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm các môn thi tuyển (CB, CS) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Điểm môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

1.2. Kết quả thi và Phiếu báo điểm thi:

1.3. Giấy triệu tập nhập học:

Thí sinh trúng tuyển chương trình thạc sĩ đến Phòng Đào tạo sau đại học để nhận giấy triệu tập nhập học trong 02 ngày 24, 25/7/2018 (giờ hành chánh).

1.4. Thời hạn chấm phúc khảo:

  • Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (theo mẫu) từ ngày 05/7/2018 đến 13/7/2018. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.
  • Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.
  • Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 03/8/2018 (thí sinh xem trên trang Web của trường)

2.Chương trình tiến sĩ:

2.1. Tiêu chí xét tuyển:

  • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10);
  • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh số 287 /KHTN-SĐH, ngày 2/4/2018;
  • Đạt yêu cầu về bài báo khoa học như qui định trong thông báo tuyển sinh số 287 /KHTN-SĐH, ngày 2/4/2018.

2.2. Danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 đợt 1

2.3. Kết quả xét tuyển và phiếu báo điểm:

  • Kết quả xét tuyển: xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn/tuyen-sinh/
  • Phiếu báo kết quả xét tuyển: Ứng viên nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào 02 ngày 11, 12/7/2018 (giờ hành chánh). Sau thời gian này Trường sẽ gửi phiếu báo điểm cho thí sinh qua bưu điện.

2.4. Giấy triệu tập nhập học:

Ứng viên trúng tuyển chương trình tiến sĩ đến Phòng đào tạo Sau đại học để nhận giấy triệu tập nhập học trong 02 ngày 24, 25/7/2018 (giờ hành chánh).