Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Duy Khang