Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đổi phòng học một số môn thuộc nhóm học phần 02 khóa 33/2023 như sau:

– Lập trình tính toán số cho các bài toán ứng dụng (Ngành Toán ứng dụng)  chuyển sang E403

– Sinh học bảo tồn (Ngành Sinh thái học) chuyển sang F303

– Phân tích hệ thống, mô hình hoá và mô phỏng trong sinh thái học (Ngành Sinh thái học) chuyển sang F304

Lưu ý: Các môn học trên sẽ đổi phòng cho đến kết thúc môn học.