ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số  114/TB-SĐH TPHCM, ngày 06 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2024

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo đến các Anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh (HVCH/NCS) tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2024, thay đổi lịch tổ chức lễ tốt nghiệp như sau:

 Stt Khoa Nhận lễ phục và nghe sinh hoạt chương trình tổ chức lễ tốt nghiệp Ngày tổ chức lễ
Tốt nghiệp
Địa điểm
1 Khoa Toán-Tin học
Khoa Vật lý – VLKT
Khoa Hóa học
Khoa Khoa học và CN vật liệu
Khoa Môi trường
15 giờ 00, ngày 16/6/2024 8 giờ 00, ngày 17/6/2024 Giảng đường 1
2 Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Điện tử-Viễn thông
Khoa Sinh học – CNSH
Khoa Địa chất
15 giờ 00, ngày 18/6/2024 8 giờ 00, ngày 19/6/2024 Giảng đường 1

 

Các Anh(Chị) HVCH/NCS vui lòng cập nhật lại lịch tổ chức lễ theo lịch như trên.

Nơi nhận:
–   https://sdh.hcmus.edu.vn/
–   Lưu SĐH
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh