ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ ngành Vật lý địa cầu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên thông báo lịch học Học phần tiến sĩ ngành Vật lý địa cầu:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên
1 Động đất và sóng thần PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước

(vlhphuoc@hcmus.edu.vn)

PGS.TS. Lê Văn Anh Cường

(lvacuong@hcmus.edu.vn)

2 Xử lý và phân tích tài liệu vật lý địa cầu PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước

(vlhphuoc@hcmus.edu.vn)

PGS.TS. Lê Văn Anh Cường

(lvacuong@hcmus.edu.vn)

3 Vật lý địa cầu môi trường nâng cao PGS.TS. Đặng Trường An

(dtan@hcmus.edu.vn)

TS. Đặng Hoài Trung

(dhtrung@hcmus.edu.vn)

  1. Thời gian, phòng học: NCS liên hệ trực tiếp với Giảng viên qua email để biết thời gian học và phòng học cụ thể (dự kiến từ tháng 6/2024 đến tháng 10/2024)
  2. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh khoá năm 2023

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh