TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

Họ và tên NCS: TRƯƠNG THỊ TINH TƯƠM

Tên đề tài: Ứng dụng peptide chứa motif đặc hiệu của Helicase RHAU làm công cụ nghiên cứu G-Quadruplex song song ở vi khuẩn

Ngành:Vi sinh vật học; Mã số ngành:62420107

Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 14/06/2024

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

Kính mời Ông (Bà) quan tâm tham dự