Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Trương Đặng Hoài Thu