THÔNG BÁO

Lớp cao học ngành Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo khoá 33/2023 nghỉ học ngày 27,28/4/2024 các môn học sau:

STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Ngày học Phòng học
1 MTH078 Các hệ thống tư vấn PGS.TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Chủ nhật (13g30) F109
2 MTH075 Quản trị dự án hệ thống thông tin PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ Thứ 7 (8g30) B11B
3 MTH064 Học máy ứng dụng PGS.TS. Lê Hoàng Thái Chủ nhật (14g00) I42
4 MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TS. Vũ Hải Quân Chủ nhật (8g30) I34
5 MTH085 Thị giác máy tính nâng cao PGS.TS. Lý Quốc Ngọc Thứ 7 (8g30) C22