PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Miễn dịch phân tử (ngành Di truyền học khóa 33/2023) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 20/4/2024.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.