THÔNG BÁO

Môn Phương pháp giảng dạy tích cực của lớp cao học học phần 2 khoá 33/2023 nghỉ học ngày 20/4/2024. Lịch học bù Giảng viên sẽ thông báo sau.