Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo ngày khai giảng của một số môn cao học thuộc nhóm học phần 2 khóa 33 Khoa Toán – Tin học như sau:

Ngành Đại số và Lý thuyết số: 

-Môn học “Lý thuyết nhóm tuyến tính” – Giảng viên : PGS.TS. Mai Hoàng Biên

-Môn “Đại số giáo hoán” – Giảng viên: TS. Nguyễn Hữu Trí Nhật;

Ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học:

-Môn học ” Các phương pháp Bootstrap” – Giảng viên: TS. Tô Đức Khánh

Các môn học trên sẽ bắt đầu học từ ngày 27/4/2024 (thứ 7).